"తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక " - ఆదివారం – మార్చి 28, 2021 - ఆహ్వానం


  "తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక "

( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం - అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం )

 

ఆదివారం – మార్చి 28, 2021

(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 8:00 AM PST; 10:00 AM CST; 11:00 AM EST)

 

“లలిత సంగీత సాహిత్యం – తీరు తెన్నులు”

 

 

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.  

 

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

 

1. TANA TV Channel – in YuppTV

2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org

3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw

4. Mana TV & TV5 USA

 

 

మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org

 

Posted By: Prasad Thotakura Posted On: 2021-03-27